TERAPEUTAI SZUPERVÍZIÓS KÉPZÉS

 1. A terapeutai szupervíziós képzésről

 

Az ICD terapeutai szupervíziós képzési programja nyitva áll minden alapképzést végzett tanuló számára. A cél egyrészt a személyes fejlődésben való továbbhaladás – az autoritás, a szexualitás és a spiritualitás témáin keresztül. Másrészt kifejezetten szól azoknak a végzett tanulóknak, akik emberekkel szeretnének dolgozni.

 

A másfél éves képzés (8 hétvége) a személyiségünkben rejlő lehetőségekkel is foglalkozik, ezek aktiválásának és autentikus kifejezésének lehetőségeivel. A képzés ezen része időt és teret biztosít valódi adottságaink felfedezéséhez és továbbfejlesztéséhez. Valamint azoknak az utaknak a megtalálásához, amelyeken adottságainkat saját korlátaink és hiedelmeink átlépésére használhatjuk.

 

A programot Pintér László, Enesa Mahić, Tomislav Senečić és Szemerey Márton vezeti. Cél, hogy a résztvevők megtanulják, hogyan kerekedjenek felül az „áldozati szerep” által magukra rakott akadályokon, és hogyan éljék azt az autentikus életet, melyet a saját középpontjuk erejéből hoznak létre. A képzés fókuszában a vezetői szerep különböző szempontjaira való rátalálás, a pszichoszexuális fejlődés és a spiritualitás integrálása áll. A képzésen egyéni és csoportfolyamatokban is dolgozunk, melyet módszertani ismeretekkel egészítünk ki.

 

A gyakorlati munkára fektetjük a hangsúlyt, célunk minden tanulónál az egészséges személyes erő, az érett szexualitás és a földelt spiritualitás megerősítése.

A szupervíziós programban is az integratív megközelítést alkalmazzuk, amely magában foglalja a tárgykapcsolat-elmélet további alapjait, valamint a testtel, energiával, önkifejezéssel, mozgással és a vezetett imaginációval való elmélyültebb munkát.

 

Hiszünk abban, hogy a férfiak és a nők is az őket meghatározó tehetséggel születnek.

Életfeladatuk, hogy felfedjék ezt a tehetséget, és átadják a világnak. Az egyén személyes adottságának megjelenése hozzájárul a tudatosság fejlődéséhez a szűkebb közösségben, és az egész emberiség szintjén is.

 

 

 1. A képzés tematikájának áttekintése

 

Az képzés első felében tovább vizsgáljuk a személyiségünket befolyásoló korai körülményeket és ezeknek felnőtt életünkben tapasztalt korlátainkkal való összefüggéseit – személyes egyéni és szupervíziós esetekre való ránézésen keresztül. A hiteles, személyre szabott stabilitás kérdéseit járjuk körbe, amely a legfontosabb előfeltétele a személyiségünk korlátain való túllépésünknek, és a személyes kapcsolódásra való képességünknek. A biztonság érzete az első és legfontosabb emberi szükséglet, amely fejlődésünk legkorábbi szakaszában jelenik meg. Ha ez sérült, hogyan építhetjük fel újra?

 

Ebben az időszakban tovább kutatjuk a korai kötődési élményeink hatásait. Megvizsgáljuk, hogy ezek hogyan állnak kapcsolatban személyes kreatív erőinkkel. Hogyan vannak hatással felnőtt életünk különböző területeire, többek között az autoriter szerepeinkre és a szexualitásunkra. Ezen kívül pedig foglalkozunk a traumatikus élményeknek a pszichére és a testre gyakorolt hatásával is.

 

Célunk, hogy az első modulokat arra használjuk, hogy beindítsuk az elmozdulást a passzív, korlátozó és gyermeki áldozati szerepből a felnőtt, érettebb kifejezés irányába. Hogy afelé a felnőtt szerep felé mozduljunk, amelyben felvállaljuk a felelősséget az életünkért, és amelyből aktívan teremtjük is azt.

 

 

Témák

 

 • A korai kötődésen keresztül a félelem és bizonytalanság érzésének mélyebb szintű megtalálása
 • A biztonság megteremtése az egészséges szimbiózis újraalkotásán keresztül, amely a személyes korlátainkon való túllépés előfeltétele
 • A „valami nincs rendben velem” hiedelmének és szégyen-érzeteinek kutatása
 • A szimbiózis/szeparáció egészséges ritmusának megalapozása
 • Az érzelemszabályozási készségek erősítése
 • Egészséges autonómia és individualitás
 • Határok
 • A kapcsolat, mint a beteljesedés és a teljességélmény forrása
 • A kapcsolatra való vágy és a kapcsolattól való félelem ellentmondásának kutatása
 • A bizonytalan kötődés élménye, mint a kapcsolódás akadálya

 

 • Trauma, a test és elme kapcsolatának megteremtése
 • Trauma mint energetikai állapot
 • A trauma hatásai és a tünetek
 • Elsődleges szégyen és trauma
 • Erőforrásokat alapozó munka a biztonságérzet személyiségmagban való létrehozásához
 • Átmeneti tér létrehozása a traumából való ’kiolvadás’ és a személyiség természetes áramlásának létrehozása céljából
 • A mély figyelem és a saját középpont megtartásának módszerei

 

 

A képzés második felének célja, hogy a szükséges erőforrások által újonnan megteremtett biztonságérzettel a személyközi és a közösségen belüli aktív és tudatos interakciók létrehozása felé tegyünk lépéseket. Ez magában foglalja saját egyéni képességeink használatát, saját vezetőszerepünk és autoritásunk kutatását, és az ezekből következő felelősség felvállalását. Hozzá tartozik továbbá a személyes életünk térképére való ránézés, hogy a további fejlődési lehetőségeket meglássuk.  Ennek a fejlődésnek részét képezi személyiségünk aktív és tudatos további formálása, valamint az arra való reflektálás, hogy ezen az úton hogyan tudjuk belső értékeinket az életünkbe integrálni és mások számára is megnyilvánítani.

 

A képzés második felében a fenti témákon túl folytatjuk a férfi és női szerepek kutatását a párkapcsolaton belül, hogy mélyebben megértsük azokat a mintázatokat, amelyek még mindig a frusztráció állapotában tartanak bennünket. Tovább dolgozunk a szexuális fejlődés fázisaival, valamint a trauma és negatív szándék pszichoszexuális fejlődésre gyakorolt hatásaival. Ezeken a témákon belül feltárjuk a félelmeinket, „tilalmainkat” és szexuális fantáziáinkat mint a személyes fejlődésünk katalizátorait, amelyek végső soron a megelégedettség és teljesség megéléséhez vezetnek el bennünket.

 

Témák

 

 • A választás lehetősége mint a személyes erő feltétele
 • Az áldozat szerep elhagyása – a tehetetlenségből az aktív kreativitás felé vezető út
 • Az akarat aktiválása mint a személyes fejlődés és a személyes erő megtalálásának fontos tényezője
 • Vágyakozás és remény mint az akarat hajtóerői
 • Férfi/Nő – félelmek és korlátok – képzetek
 • Férfinak lenni, nőnek lenni – saját alap minőségeink megerősítése az archetípusokkal való munkán keresztül
 • A szerelembe esés, a szeretet és a szexualitás megértése
 • A maszk, az alacsony én és a magasabb én kifejeződése a szexualitásban
 • A szexualitás spirituális szimbolikája – fantáziák a szexualitás sötét és tiszta aspektusaival, munka az egészséges és biztonságos kifejezésbe való integrálás céljával
 • Orgazmus – a szexuális energia biodinamikája – fizikai és energetikai blokkok megtalálása és kinyitása, a saját szexualitásunkért való felelősségvállalás
 • Vezető szerep – a felelősség felvállalása mint a passzív szerepből az aktív teremtésbe való átmenet feltétele
 • Belső tekintély – a tekintély spirituális aspektusai
 • A személyes kifejezés és megnyilvánítás lehetőségei, utat adva az egyéni tehetség formáinak
 • Prezentációs módszerek – megmutatkozás
 • A vezető szerep fejlődése, a pszichoszexualitás és a gyerekkori korlátozások meghaladása közötti kapcsolat megértése
 • A belső spirituális tekintélyhez szükséges felnőttség
 • Halál és transzcendencia

 

 

 

A terapeutai szupervíziós képzés módszertana

 

A munkánk módszertana magában foglalja az integratív test-orientált terápiát (egyéni és csoport folyamatok), a klinikai pszichológiát (tárgykapcsolat-elmélet, kötődéselmélet), a jungiánus pszichológiát, a traumával való munkát, spirituális és meditációs gyakorlatokat, valamint az energiaáramlással és légzéssel végzett gyakorlatokat.